Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!

Minimalne wynagrodzenie 2017

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 r.

Od 01 stycznia 2017 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:

 • 2.000,00 zł      kwota brutto

podstawa prawna:  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10.10.2002 r. (t.j.Dz.U. z 2015, poz. 2008 ze zm.). Ostatnia zmiana Dz.U. z 2016 r. poz. 1265.

wysokość:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 września 2016 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. (Dz.U. z 13 września 2016 r., poz. 1456).

Zmiany spowodowane zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje wzrost:

 • dodatku za pracę w porze nocnej,
 • kwoty wolnej od potrąceń,
 • odprawy z tytułu zwolnień,
 • minimalnego odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem,
 • minimalnych świadczeń za czas gotowości do pracy lub przestoju,
 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłków,
 • kosztów składek pracodawców opłacających ZUS na preferencyjnych warunkach,
 • maksymalnej kwoty, którą może zarobić osoba na praktyce absolwenckiej.

 


Dodatek za pracę w porze nocnej

     Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w danym roku).

     Pracodawca w przepisach wewnętrznych może uregulować korzystniej wypłatę dodatku.

     Jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w nocy poza zakładem, dodatek za każdą godzinę pracy może zostać zastąpiony ryczałtem. Należy jednak pamiętać, że ustalenie ryczałtu poniżej przewidywanej liczby godzin pracy spowoduje konieczność wypłaty dodatku za faktyczną liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w porze nocnej.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2017 roku wynosi 2.000,00 zł brutto.

Wysokość dodatku za pracę w nocy w poszczególnych miesiącach 2017 r.:

Styczeń (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł    

 Luty (2000 zł : 160 godz. x 20%) = 2,50 zł   

 Marzec (2000 zł : 184 godz. x 20%) = 2,17 zł   

 Kwiecień (2000 zł : 152 godz. x 20%) = 2,63 zł 

 Maj (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł   

 Czerwiec (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł   

 Lipiec (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł   

 Sierpień (2000 zł : 176 godz. x 20%) = 2,27 zł

 Wrzesień (2000 zł : 168 godz. x 20%) = 2,38 zł    

 Październik (2000 zł : 176 godz. x 20%) = 2,27 zł

 Listopad (2000 zł : 160 godz. x 20%) = 2,50 zł   

Grudzień (2000 zł : 152 godz. x 20%) = 2,63 zł

 

   Podstawa prawna: art. 151(8) K.p.


Minimalna wysokość odszkodowania za mobbing                                        -     2.000,00 zł

Minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy lub przestój     -     2.000,00 zł

Maksymalna kwota odprawy z tyt. zwolnień grupowych                           -  30.000,00 zł

Maksymalna kwota wynagrodzenia na praktyce absolwenckiej               -  4.000,00 zł

 


Gwarantowana podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

 

      Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne:

(2.000,00 zł - 2.000,00 zł x 13,71 %) = 1.725,80 zł

 

Kwoty te ulegają obniżeniu w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy:

                                                   3/4  etatu                 1/2 etatu                    1/4 etatu

                                                         1.294,35 zł                     862,90 zł                      431,45 zł

 

 Od 01 stycznia 2017 r. obowiązuje jedna podstawa wymiaru świadczeń chorobowych - bez względu na staż pracy (również w pierwszym roku pracy).

podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia  społecznego   w razie choroby i macierzyństwa (t.j. Dz.U.2016.372 ze zm.) - art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 92 § 2 K.p.


Kwoty wolne od potrąceń

     W przypadku potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne kwotą wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast inne kwoty wolne od potrąceń wynoszą:

 • 75% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku kar pieniężnych,
 • 100% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku dobrowolnych potrąceń należności na rzecz pracodawcy,
 • 80% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku dobrowolnych potrąceń na rzecz innych podmiotów niż pracodawca.
 1. 100%  minimalnego wynagrodzenia netto:   1.459,48  
 2.  75%   minimalnego wynagrodzenia netto:    1.094,61 zł
 3. 90 %  minimalnego wynagrodzenia netto:    1.313,53 zł
 4. 80%    minimalnego wynagrodzenia netto:    1.167,58

Powyższe kwoty zostały obliczone przy zastosowaniu podstawowych kosztów uzyskania przychodu i kwoty wolnej od podatku.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwoty wolne są obniżane proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy danej osoby.

 


 

Przedsiębiorcy korzystający z preferencyjnych zasad ozusowania, w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, mają prawo opłacać składki społeczne od kwoty stanowiącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Od 1 stycznia 2017 r. najniższa podstawa wymiaru składek dla ww. grupy osób wynosi 600 zł (30% z 2000 zł). Składki od tej kwoty wskazuje tabela poniżej:

 

Rodzaj ubezpieczenia Stawka procentowa Kwota miesięcznych składek
emerytalne 19,52 117,12 zł
rentowe 8,00 48,00 zł
chorobowe 2,45 14,70 zł
wypadkowe 1,80 10,80 zł

 

Przedsiębiorcy korzystający z ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne nie opłacają składki na FP.

 

   
   

copyright © 2013 - konsultacje kadrowe

wszystkie prawa zastrzeżone

© ALLROUNDER