Minimalne wynagrodzenie 2015

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 r.

Od 01 stycznia 2015 roku minimalne wynagrodzenie za pracę wynosi:

 • 1.750,00 zł      kwota brutto – 100 %
 • 1.400,00zł       kwota brutto w pierwszym roku pracy – 80 %

podstawa prawna:  Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę z dnia 10.10.2002 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 1679).

wysokość:  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2014 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2015 r. (Dz.U. z 15 września 2014 r., poz. 1220).

Zmiany spowodowane zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę

Podwyższenie minimalnego wynagrodzenia za pracę powoduje wzrost:

 • dodatku za pracę w porze nocnej,
 • kwoty wolnej od potrąceń,
 • odprawy z tytułu zwolnień,
 • minimalnego odszkodowania z tytułu naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu,
 • odszkodowania z tytułu rozwiązania umowy w związku z mobbingiem,
 • minimalnych świadczeń za czas gotowości do pracy lub przestoju,
 • minimalnej podstawy wymiaru zasiłków,
 • kosztów składek pracodawców opłacających ZUS na preferencyjnych warunkach.

 


Dodatek za pracę w porze nocnej

     Pracownikowi, który wykonuje pracę w porze nocnej przysługuje dodatek do wynagrodzenia za każdą godzinę pracy w porze nocnej w wysokości 20 % stawki godzinowej wynikającej z minimalnego wynagrodzenia za pracę (obowiązującego w danym roku).

     Pracodawca w przepisach wewnętrznych może uregulować korzystniej wypłatę dodatku.

     Jeżeli pracownik stale wykonuje pracę w nocy poza zakładem, dodatek za każdą godzinę pracy może zostać zastąpiony ryczałtem. Należy jednak pamiętać, że ustalenie ryczałtu poniżej przewidywanej liczby godzin pracy spowoduje konieczność wypłaty dodatku za faktyczną liczbę godzin przepracowanych przez pracownika w porze nocnej.

 

Minimalne wynagrodzenie za pracę w 2015 roku wynosi 1.750,00 zł brutto.

 

Dodatek za pracę w porze nocnej w miesiącu marcu będzie wynosił:

 

 1.750,00 zł : 176 godzin (do przepracowania w marcu) = 9,94 zł

 

20 % z 9,94 zł = 1,99 zł – za każdą godzinę pracy w porze nocnej brutto.

 

 

 

 

Dodatek za pracę w porze nocnej w poszczególnych miesiącach 2014 roku

 

 

 

Miesiąc          Ilość godzin                           Stawka za godzinę               Wysokość dodatku

 

Styczeń                160                                               10,94 zł                                    2,19 zł

 

Luty                     160                                               10,94 zł                                     2,19 zł

 

Marzec                176                                                 9,94 zł                                     1,99 zł

 

Kwiecień             168                                               10,42 zł                                    2,08 zł

 

Maj                      160                                               10,94 zł                                      2,19 zł

 

Czerwiec             168                                               10,42 zł                                      2,08 zł

 

Lipiec                  184                                                  9,51 zł                                      1,90 zł

 

Sierpień              160                                               10,94 zł                                      2,19 zł

 

Wrzesień            176                                                  9,94 zł                                       1,99 zł

 

Październik       176                                                  9,94 zł                                       1,99 zł

 

Listopad             160                                                 10,94 zł                                      2,19 zł

 

Grudzień             168                                               10,42 zł                                     2,08 zł

 

 

 Podstawa prawna: art. 151(8) K.p.


Minimalna wysokość odszkodowania za mobbing                                        -     1.750,00 zł

Minimalne wynagrodzenie za czas gotowości do pracy lub przestój     -     1.750,00 zł

 


Gwarantowana podstawa wymiaru świadczeń chorobowych

 

      Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego dla pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od kwoty minimalnego wynagrodzenia, po odliczeniu kwoty składek na ubezpieczenia społeczne.

 • dla pracownika zatrudnionego powyżej jednego roku         1.510,08 zł - pełny etat,
 • dla pracownika zatrudnionego w pierwszym roku pracy    1.208,06 zł - pełny etat.

Kwoty te ulegają obniżeniu w przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy:

                                                   3/4  etatu                 1/2 etatu                    1/4 etatu

I rok pracy                                906,06 zł                     604,03 zł                      302,02 zł

dłuższy staż                            1.132,56 zł                     755,04 zł                   377,52 zł

 

podstawa prawna: Ustawa z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia  społecznego   w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r., Nr 77, poz. 512 – tj.) - art. 45 ust. 1 ustawy zasiłkowej i art. 92 § 2 K.p.


Kwoty wolne od potrąceń

     W przypadku potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne kwotą wolną od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, przysługującego pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Natomiast inne kwoty wolne od potrąceń wynoszą:

 • 75% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku potrąceń zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi,
 • 90% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku kar pieniężnych,
 • 100% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku dobrowolnych potrąceń należności na rzecz pracodawcy,
 • 80% minimalnego wynagrodzenia netto – w przypadku dobrowolnych potrąceń na rzecz innych podmiotów niż pracodawca.
 1. 100%  minimalnego wynagrodzenia netto:   1.286,16  
 2.  75%   minimalnego wynagrodzenia netto:      964,62 zł
 3. 90 %  minimalnego wynagrodzenia netto:    1.157,54 zł
 4. 80%    minimalnego wynagrodzenia netto:    1.028,93
   
   

copyright © 2013 - konsultacje kadrowe

wszystkie prawa zastrzeżone

© ALLROUNDER